February 19th, 2020 | Blog

PRIA uus kodulehekülg

Alustuseks veidi sellest, mis on PRIA. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ehk PRIA on valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel riiklike toetuste, Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamiseks. Ühtlasi peab PRIA põllumajandusega seotud riiklike registreid ja teisi, valdkonnaga seotud andmekogusid.

Kasutajauuring kui õige lähtepakk

Velveti lugu saab alguse 2018. aastal, kui aitasime PRIA-l arendada ja rakendada kasutajakeskset mõtteviisi tervesse organisatsiooni. Selleks viisime veebilehe uuendamise projekti raames läbi ka mahuka kasutajauuringu põllul ning fookusgrupiintervjuud organsiatsioonis, mille tulemusena kaardistasime põllumeeste vajadusi teenuse elukaare ulatuses ning PRIA poolt osutatava teenuse terviklikku kogemust, mis võimaldas mõtestada veebilehte ühe teenuse osutamise kanalina tervikust. Loodud persoonad ja kasutajateekonnad muutusid organisatsioonis igapäevasteks tööriistadeks edasiste (digi)teenuse arendamisel ja kasutajakeskse mõtteviisi juurutamisel ning olid ka üleüldiseks lähtepakuks veebidisaini tegemisel. Uuringut viis läbi meie teenusedisainer Joel Kotsjuba, mis andis tulevasele veebimeeskonnale asendamatu abijõu, kuidas jõuda paremini selleni, mida lehe eri kasutajaprofiilid päriselt vajavad.

Tagasihoidlik algus — õige pea osales meie töös üle 100 PRIA töötaja

Tellija suur tahe kui edasiviiv jõud

Pärast digikanalite kasutajauuringu läbiviimist jõudis kord uue veebi loomiseni, milles võttis disainimise juhtrolli enda kätte veebidisainer Kristjan Pikk. Vajasime veel konkreetsemalt uuringut sellest, millised on kasutajate rõõmud ja mured 2008. aastal loodud veebiga ning millised tööriistad hõlbustaksid uue veebilehe kasutamist. Siinjuures tuleb kindlasti ära märkida PRIA Teabeosakonna juhataja Epp Schmidti ja juhtivspetsialisti Tiia Tamm-Suiki soov luua lahendus, mille aluseks on õige disainiprotsess ning mis veel olulisem — teha seda kõike lähtuvalt lõppkasutaja vajadustest. Väga kiiresti kasvas majasisesest kahepealisest meeskonnast kümnepealine meeskond ning juba õige pea oli kaasatud majast pea sada inimese erinevatest osakondadest, et läbi mängida kõigi kasutajatüüpide soovid, otsinguviisid ja võimalused sõnastada asju iga kasutaja teadmisi silmas pidades.

Tagasisidet disainiiteratsioonidele saime puhkudel otse põllult

“Millist veebi mul vaja on?”

Veebidisaini tööd käisid läbi pideva iteratsiooniprotsessi, kus kaardistasime eelnevalt vana veebilehe kasutajateekonnad circa 25 kliendi ja 25 PRIA töötajaga läbiviidud intervjuudes ning tegime pidevaid korrektuure juba suuremas ringis koostöös PRIA töögrupiga. Antud protsess aitas meil esiteks sisse elada vajadustesse, mis kasutajaid ümbritsesid ning samuti teha määrava tähtsusega disainiotsuseid koostöös tellija erinevate osapooltega — silmas tasub pidada, et PRIA ei ole väike organisatsioon ning meie poolt pakutud lahendused vajasid tihti valdkonna eest vastutajate tagasisidet, et jõuda eesmärgini.

Prototüübid, mis olid intervjueeritavatele katsetamiseks, andsid olulist tagasisidet edasiste suundade valikus

Uuendused elu hõlbustamiseks

Koostöös tellijaga leidsime uusi lahendusi, kuidas võimaldada suurte infomahtude puhul õigete PRIA taotlustevoorude juurde jõudmine, süsteemselt viia infomaterjalid infokeskuse alamlehele, kuidas teha konkreetsete meetmete vaated selgemaks, infokihid selgelt segmenteeritavaks ja loendamatu hulk teisi uuendusi, mis on kooskõlas tänaste veebikasutajate vajadustega.

Koostöös Trinidad Wisemaniga, kes hoolitses nii front-end kui ka back-end arenduse eest, on uus veeb tänaseks avalik.

Protsess, mis võttis meie majas aega pea kaks aastat (ja veel kauem PRIAs), jääb meile kindlasti meelde just tellija tahtest pakkuda enda klientidele parimat. Just sellise suhtumisega maailmas peaksime me ka tänasel päeval elama, kui suur osa teenuseid on kolinud digitaalsetesse kanalitesse ning riigi ametkonnad ei loo teenuskeskkondi lähtuvalt enda, tihti väga keerukatest struktuuridest, vaid seisukohast, et kasutajakesksus enda mitmekülgsuses on kuningas!